FORMACIÓ

MANIVAC, S.L. ofereix la possibilitat de donar cursos presencials al personal encarregat de la neteja i desinfecció, per tal de que aquests, es familiaritzin ràpidament amb els productes a utilitzar, la seva manipulació, emmagatzamatge, i correcta aplicació, optimitzant temps i recursos per a l’empresa.

Juntament amb els cursos de formació al personal, s’adjunta un manual d’instruccions, per poguer recordar sempre que es vulgui una vegada acabat el curs, tot el que s’ha explicat durant aquest.
Certificats de formació per a treballadors.

PLANS DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Cartells amb instruccions de funcionament, normativa i procediments.

Plans de neteja i desinfecció per a empreses.

APPCC

L’APPCC és un sistema preventiu que permet identificar, avaluar i controlar perills significatius per a la innocuïtat dels aliments. Gràcies a la seva sistemàtica i al seu rigor científic, ha esdevingut una eina indiscutible pel control d’aquells perills que poden aparèixer al llarg de la cadena alimentària i està reconegut internacionalment.

 

Periòdicament es revisarà i s’actualitzarà el sistema d’APPCC, adaptant-lo a les exigències del Codex Alimentarius i a les diferents lleis relatives al sistema.

CONSULTORIA D’HIGIENE

Consultoria; implantació dels sistemes de seguretat alimentaria, recolzant-nos en el suport d’una estructura d’equip tècnic ja identificat a l’empresa.

Elaboració d’estudis de viabilitat.

LEGIONEL·LOSI

Després de la publicació al DOGC del DECRET 417/2000, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel.losi, MANIVAC, S.L . a través d’una empresa inscrita en el Registre de Plaguicides, ofereix el servei de neteja i desinfecció dels equips , tot seguint les indiciacions que marca l’esmentada llei, juntament amb les que marca el REAL DECRETO 909/2001 de 27 de juliol, publicat a posteriori pel el MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO i pel DECRET 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel.losi.

La Legionel.la és un gènere de bacteris del que s’han identificat actualment diferents espècies (40) entre les que cal destacar a la Legionel.la Pneumophilla per ser la causant del 85% aproximadament de les infeccions per legionel.la.

Aquest bacteri es toba àmpliament estès en ambients aquàtics naturals (rius, llacs, aigües termals, etc.), torbant-se en ells en petites concentracions, podent sobreviure en condicions ambientals molt diverses. Perquè la seva concencentració augmenti, comportant risc per a les persones, ha de passar a colonitzar, fonamentalment a través de les xarxes de distribució d’aigua potable, sistemes hídrics construïts per l’home, com torres de refrigeració i sistemes de distribució d’aigua sanitària, on troba condicions de temperatura idònies per la seva multiplicaicó (25-45ºC), protecció física i nutrients apropiats.

A partir d’aquestes instal.lacions la Legionel.la pot infectar a les persones si l’aigua és pulveritzada en forma d’aerosols de manera que el bacteri pugui ser transportada per l’aire en petites gotes i inhalada per les persones. És a dir, la via de transmissió de la Legionel.la és aèria i no s’ha demostrat que existeixi risc algun d’emmalaltir al beure aigua contaminada per Legionel.la.

En conseqüència seran instal.lacions de risc en relació amb la legionel.la totes aquelles que procurant condicions d’anidament adequat per a aquesta, fonametalment aigua estancada o retinguda a temperatura de 25-45ºC i especialment en presència de brutícia, produeixin aerosols que pugin ésser inhalats per les persones. Per això es recomana fer controls en torres de refrigeració, condensadors evaporatius, aparells de refredament evaporatiu, humectadors, sistemes de distribució d’aigua calenta sanitària, banys de bombolles, etc…

PERSONAL DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Disposem de personal i professionals externs per a la neteja i desinfecció.